Lees hieronder de privacyverklaring van Westland Cultuurweb of download hier de PDF.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van Stichting Westland Cultuurweb. Wanneer er in deze verklaring gesproken wordt over ‘Westland Cultuurweb’, ‘wij’ of ‘ons’ dan refereren we aan Stichting Westland Cultuurweb, de verantwoordelijke verwerker van persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Als je een dienst van ons afneemt, een zakelijke relatie met ons hebt, onze website bezoekt of reageert op onze sociale media-uitingen, dan hebben wij bepaalde gegevens van je nodig. Wij vinden een zorgvuldige en transparante omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Daarom worden persoonlijke gegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onder verwerken verstaan we onder andere: verzamelen, wijzigen, verwijderen en opslaan.
Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en geven we overige relevante informatie. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Van wie verwerkt Westland Cultuurweb persoonsgegevens? 

Westland Cultuurweb verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of door een profiel aan te maken op onze website. Ook verwerken we persoonsgegevens via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

We verwerken gegevens van verschillende categorieën betrokkenen:


Welke persoonsgegevens verwerkt Westland Cultuurweb?

Voor diverse doeleinden verwerken we verschillende persoonsgegevens. De meest voorkomende gegevens zijn:


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Westland Cultuurweb verwerkt persoonsgegevens van kinderen onder 16 jaar alleen voor het kunnen uitvoeren van overeenkomsten, of beeldmateriaal voor informatie- of publiciteitsdoeleinden (uitsluitend met toestemming van ouder/voogd). Westland Cultuurweb gaat geen overeenkomsten aan met minderjarigen.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Als je aanwijzingen hebt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@westlandcultuurweb.nl, dan verwijderen we de betreffende gegevens uit onze bestanden.

 
Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Westland Cultuurweb gebruikt persoonsgegevens voor de bedrijfsvoering, voor het naar behoren uitvoeren van eventuele wettelijke taken en plichten en voor onze dienstverlening en de evaluatie daarvan. Jouw persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de doeleinden waarvoor je de gegevens aan ons hebt verstrekt. Denk daarbij aan:


Beeld- en geluidsmateriaal

Westland Cultuurweb laat regelmatig reportages maken van evenementen, cursussen, workshops, trainingen, lessen en voorstellingen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor informatie- en publiciteitsdoeleinden.
Bij niet-openbare gelegenheden vragen wij je middels een toestemmingsverklaring akkoord te geven voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Het is te allen tijde mogelijk om een eerder getekende toestemmingsverklaring in te trekken door een e-mail te sturen aan info@westlandcultuurweb.nl.
Tijdens evenementen of andere openbare gelegenheden die Westland Cultuurweb organiseert of waar Westland Cultuurweb opnames maakt, informeren wij de aanwezigen over beeld- en geluidopnames die worden gemaakt. Wij bieden de aanwezigen dan altijd de mogelijkheid aan te geven dat hun beeltenis niet voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt.


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen waarvoor je gegevens worden verzameld te realiseren. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Westland Cultuurweb verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een eventuele overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken, de zogenaamde ‘verwerkers’. Deze verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een hosting provider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen of je vragen of commentaar opvolgen.

Van de volgende derden maken we gebruik van diensten waarmee of waarin persoonsgegevens verwerkt worden:

 

Persoonsgegevens en onze website

Door het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar jou te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit door middel van SSL beveiligde verbindingen.


Persoonsgegevens en onze nieuwsbrieven
Als je je abonneert op een of meer van onze nieuwsbrieven, gebruiken wij de gevraagde gegevens alleen om je de nieuwsbrieven per e-mail te kunnen sturen. De grondslag voor het verwerken van de ingevoerde gegevens is toestemming. Deze toestemming kunt je altijd intrekken door je af te melden voor de nieuwsbrief via de afmeldlink in de e-mail.
Zodra je je afmeldt, verwijderen wij je persoonsgegevens die betrekking hebben of hadden op de nieuwsbrief.

 

Cookies en vergelijkbare technieken

Westland Cultuurweb maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken:

Functionele cookies: cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden en je als gebruiker kunt inloggen op Mijn Cultuurweb.

Analytische cookies: Westland Cultuurweb gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken en zo onze informatievoorziening te kunnen optimaliseren. Middels een bewerkersovereenkomst met Google hebben we het bedrijf verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook is het doorsturen van volledige IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.

Social media buttons: op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze buttons plaatsen cookies die van deze sociale netwerken zelf, of andere websites zoals ShareThis.com, afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring en andere (algemene) voorwaarden van deze netwerken voor informatie over wat zij doen met de via deze cookies verkregen (persoons)gegevens.

Bij je eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en vragen toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, voordat je gebruik maakt van de websites of diensten van deze derden.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Westland Cultuurweb neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@westlandcultuurweb.nl.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Ingevolge de AVG heb je de volgende rechten:

Als je een account hebt op onze website kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en desgewenst te wijzigen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@westlandcultuurweb.nl.
Om misbruik te voorkomen, vragen wij je om je bij een (schriftelijk) verzoek te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Maak, ter bescherming van je privacy, in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, je paspoortnummer en Burgerservicenummer onleesbaar. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de KopieID-app gebruiken.

Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren. Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen we ervoor dat het verzoek binnen vier weken is afgehandeld. Lukt het ons niet binnen deze termijn, dan zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat je kennis hebt genomen van de meest recente versie.


Datum: dinsdag 20 november 2018